Všeobecné nákupné podmienky skupiny TORWEGGE

Anglická verzia (PDF)
Nemecká verzia (PDF)

 

1. Uzatvorenie zmluvy

1.1 Objednávame výlučne na základe týchto všeobecných nákupných podmienok a smernice skupiny TORWEGGE pre dodávanie a balenie. Všetky tieto dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke www.torwegge.de. V prípade rozporu platia tieto predpisy vo vyššie uvedenom poradí. Ďalšie podmienky sa nestávajú súčasťou zmluvy, a to ani v prípade, že ich výslovne neodmietneme. Ak dodávku/službu prevezmeme bez výslovnej námietky, nie je možné z toho v žiadnom prípade usúdiť, že sme prijali podmienky dodania.

1.2 Ak dodávateľ našu objednávku písomne nepotvrdí do 5 pracovných dní po jej prijatí, máme právo ju odvolať.

Ak našu objednávku dodávateľ prijme s odchýlkami, je povinný nás na to zreteľne upozorniť. Zmluva sa realizuje len v prípade, že s týmito odchýlkami vyslovíme písomný súhlas. Odvolanie dodávky sa stáva záväzným najneskôr vtedy, keď do 3 pracovných dní od jeho prijatia dodávateľ písomne nevznesie námietku.

1.3 Právne záväzné sú len písomne zadané objednávky. Platnosť ústne alebo telefonicky zadaných objednávok je podmienená našim následným písomným potvrdením. To isté platí pre ústne dohody a dodatočné zmeny zmluvy. E‑maily zašifrované v súlade s nemeckým zákonom o elektronickom podpise vyhovujú požiadavkám na písomnú formu.

1.4 Za návštevy, vypracovanie ponúk, projektov alebo vzoriek neposkytujeme odmenu.

1.5 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o uzatvorení zmluvy a na obchodné vzťahy s nami smie vo všetkých dokumentoch, napr. v propagačných materiáloch alebo zoznamoch s referenciami, odkazovať len s našim písomným súhlasom.

1.6 Zmluvní partneri sa zaväzujú nakladať so všetkými obchodnými a technickými informáciami, ktoré nie sú verejne známe a ktoré získali vďaka obchodnému vzťahu, ako s obchodným tajomstvom. Subdodávatelia sú tiež zaviazaní dodržiavať túto požiadavku. V prípade, že jeden zo zmluvných partnerov zistí, že sa k informácii, ktorá podlieha dôvernému zaobchádzaniu, dostala neoprávnená tretia strana alebo sa stratil dôverný dokument, bezodkladne to oznámi druhému zmluvnému partnerovi. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť zaniká až vo chvíli a v rozsahu zverejnenia relevantných informácií.

1.7 Môžeme požadovať zmenu predmetu dodania i po uzatvorení zmluvy, ak je to prijateľné pre dodávateľa. Pri takejto zmene zmluvy je nutné primerane zohľadniť dopady na obe strany, najmä v súvislosti so zníženými a dodatočnými nákladmi a dátumami dodania.

1.8 Pre výklad obchodných podmienok platia pravidla Incoterms vo verzii platnej v momente uzatvorenia zmluvy.

2. Ceny, prieskum trhu, odoslanie, balenie

2.1 Dohodnuté ceny sú pevné a všetky dodatočné požiadavky sa vylučujú.

2.2 V prípade, že sú objednávky určené pre verejné orgány, ktoré podliehajú povinnosti verejného prieskumu trhu, zaväzuje sa dodávateľ k neobmedzenej informačnej povinnosti o svojej tvorbe cien voči úradom, ktoré robia prieskum trhu, a prehlasuje, že povolené ceny sú pre neho záväzné.

2.3 V potvrdených objednávkach, dodacích listoch, prepravných dokumentoch, faktúrach a celej korešpondencii s nami je dodávateľ povinný uvádzať naše číslo objednávky a naše čísla produktov. Dodávateľ nesie zodpovednosť za všetky následky, ktoré vyplývajú zo zavineného nedodržania tejto povinnosti.

2.4 Prevezmeme len množstvo alebo jednotlivé kusy, ktoré sme objednali. Dodávky väčšieho alebo menšieho množstva sú prípustné len po predchádzajúcej dohode s nami.

2.5 V prípade, že za odosielanie nesie zodpovednosť dodávateľ, činí tak na vlastné riziko. Riziko akéhokoľvek zhoršenia kvality, vrátane náhodného zániku nesie dodávateľ až do momentu dodania na dohodnutú adresu dodania. Dodávateľ je povinný poistiť zásielku proti strate, rozbitiu a poškodeniu pri preprave alebo počas požiaru.

3. Zasielanie faktúr, platby, potvrdenia, predčasná dodávka, čiastočná dodávka

3.1 Faktúry prijímame digitálne vo formáte PDF na adrese kredinvoice(at)torwegge.de alebo v jednoduchom vyhotovení so všetkými súvisiacimi podkladmi a údajmi na vykonanie dodávky, a to v riadnej forme, ktorá spĺňa požiadavky zákona o dani z pridanej hodnoty. Pre každú objednávku sa vystavuje jedna faktúra. Súhrnné faktúry sú neprípustné. Faktúry, ktoré nie sú riadne doručené, sa budú považovať za doručené až po odstránení nedostatkov.

3.2 Platba prebieha podľa bežných obchodných podmienok: buď s 3 % obchodnou zľavou do 14 pracovných dní alebo netto po 30 kalendárnych dňoch od dodávky/poskytnutí služby a prijatí faktúry. Naše platby neznamenajú uznanie fakturácie.

3.3 V prípade, že boli dohodnuté potvrdenia o testovaní materiálu, prestavujú podstatnú časť dodávky a musia byť dodané spolu s dodávkou, prípadne najneskôr do 10 kalendárnych dní po prijatí faktúry. Splatnosť faktúry sa počíta od momentu doručenia dohodnutého potvrdenia.

3.4 V prípade chybnej alebo neúplnej dodávky máme právo zadržať pomernú čiastku z platby až do riadneho splnenia dodávky, a to bez straty nároku na rabaty, obchodné zľavy alebo iné platobné zvýhodnenia. V prípade, že už platba za chybnú dodávku prebehla, máme právo zadržať ďalšie splatné platby až do výšky poskytnutej platby.

3.5 Pri predčasnej dodávke si vyhradzujeme právo ju zaslať naspäť na náklady dodávateľa. V prípade, že predčasnú dodávku nezašleme naspäť, bude tovar až do dátumu dodávky uskladnený na náklady a riziko dodávateľa. V prípade predčasnej dodávky si vyhradzujeme právo uhradiť faktúru až v dohodnutom termíne splatnosti

.

3.6 Čiastočné dodávky prijímame len po výslovnej dohode. Čiastočné dodávky musia byť v prepravných dokumentoch náležite označené vrátane uvedenia chýbajúceho množstva.

4. Dátum dodávky, omeškanie dodania, vyššia moc, vydanie dokumentácie, zastavenie výroby

4.1 Dohodnuté dátumy dodávky sú záväzné. Dodržanie dátumu dodávky alebo dodacej lehoty je určené príchodom tovaru na nami určené miesto prijatia alebo použitia, prípadne včasnosť úspešného prevzatia. Prevzatie oneskorenej dodávky bez výhrad neznamená, že sa zriekame nároku na náhradu škody.

4.2 Ak dodávateľ zistí, že z akéhokoľvek dôvodu nemôže dodržať dohodnutý termín, musí nám to bezodkladne oznámiť s udaním dôvodov a predpokladanej dĺžky oneskorenia. V takých prípadoch dodávateľ napriek tomu prijme všetky požadované opatrenia, aby bolo možné dodržať dohodnutý dátum dodávky alebo aby oneskorenie bolo len minimálne, a písomne nám oznámi, aké opatrenia v každom jednotlivom prípade podnikol a ešte podnikne. Oznámením predpokladaného oneskorenia dodávky sa v žiadnom prípade nemení dohodnutý dátum dodávky. Dodávateľ nám udeľuje právo na to, aby sme prípadne kontaktovali jeho vlastného dodávateľa.

Dodávateľ ponesie všetky náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku toho, že oneskorenie vlastným zavinením neoznámi alebo oznámi oneskorene.

4.3 V prípade, že sa dodávateľ oneskorí s dodávkou, vznikajú nám zákonné nároky. Aj po neúspešnom uplynutí primeranej lehoty, ktorú stanovíme, máme právo podľa svojho uváženia ďalej požadovať dodávku/poskytnutie služby, odstúpiť od zmluvy s náhradou škody alebo bez nej alebo si náhradu obstarať od tretej strany a/alebo uplatniť namiesto dodávky nárok na náhradu škody. Náš nárok na dodávku/poskytnutie služby zaniká až vtedy, keď písomne oznámime odstúpenie od zmluvy alebo požiadame o náhradu škody namiesto plnenia. Dodávateľ ponesie dodatočné náklady, najmä v prípade, že si budeme musieť obstarať plnenie inde.

4.4 V prípade oneskorenia máme právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu. Táto za každý začatý týždeň oneskorenia činí 1 % celkovej hodnoty objednávky, dohromady však maximálne 10 %. Dohodnutie zmluvnej pokuty alebo jej uplatnenie sa nijak nedotýka našich zákonných nárokov z oneskorenia. Prípadné uhradené zmluvné pokuty sa započítavajú do nárokov na náhradu škody. Nárok na zmluvnú pokutu je možné uplatniť ešte aj v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci dodania.

4.5 Na absenciu nevyhnutných podkladov, ktoré musíme poskytnúť, sa dodávateľ môže odvolávať len v prípade, že ich poskytnutie upomínal písomne a neobdržal ich v primeranej lehote.

4.6 Vyššia moc oslobodzuje zmluvných partnerov od povinnosti plnenia po dobu svojho trvania a v rozsahu svojho pôsobenia. Zmluvní partneri sú v miere, v akej to je rozumné požadovať, povinní bezodkladne poskytnúť požadované informácie a v dobrej viere upraviť svoje záväzky zmeneným okolnostiam. Sme úplne alebo čiastočne oslobodení od povinnosti prevziať objednanú dodávku alebo službu a oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak pre nás dodávka/služba so zohľadnením hospodárskych faktorov kvôli oneskoreniu spôsobenému vyššou mocou už nemá cenu. V prípade, že tieto prekážky trvajú viac ako tri mesiace, má ktorákoľvek zmluvná strana bez ďalšieho právo na odstúpenie od zmluvy.

4.7 Ak sa dodávateľ oneskorí viac ako 30 kalendárnych dní s dodaním dielov, ktoré si z akéhokoľvek právneho dôvodu nemôžeme obstarať náhradným spôsobom, je na prvú písomnú výzvu povinný vydať celú technickú dokumentáciu, ktorá je potrebná na to, aby sme diely mohli vyrobiť sami alebo ich poskytnúť na výrobu tretej strane. V prípade, že k týmto dielom existujú práva k priemyselnému vzoru, dodávateľ s nami za týmto účelom bezodkladne uzatvorí licenčnú zmluvu za obvyklých obchodných podmienok.

4.8 Pri zmenách výrobných alebo skúšobných postupov, firemnej štruktúry alebo príslušnosti, pri presune výroby atď. je tieto zmeny dodávateľ povinný spoločnosti TORWEGGE písomne oznámiť, ak zmeny majú dopad na výrobok alebo proces dodania. Dodávku je možné vykonať až vtedy, keď bola spoločnosť TORWEGGE informovaná a odsúhlasila zhodu so špecifikáciami. Pri ukončení výroby musí dodávateľ zaistiť, aby požadované suroviny, pomocné látky a pohonné hmoty boli pre výrobky, ktoré pravidelne odberáme, k dispozícii ešte minimálne 1 rok po ukončení výroby.

5. Zaistenie kvality, vstupná kontrola tovaru, bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia

5.1 Všetky dodávky/služby nám musia byť poskytnuté bez vecných a právnych nedostatkov. Musia zodpovedať dohodnutým vlastnostiam a aktuálnemu stavu technického poznania podľa relevantných právnych predpisov a smerníc, ktoré vydali úrady, profesijné zväzy a odborné asociácie. Všetok tovar musí zodpovedať aktuálnej verzii bezpečnostných predpisov, najmä čo sa týka technickej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ochrany životného prostredia a protipožiarnych predpisov. Pri odovzdaní musí byť prebraný príslušnými kontrolórmi a musí mať povolenie na používanie na zamýšľané účely. Dodávateľ je povinný dodať s každou dodávkou príslušné karty bezpečnostných údajov. Dodávateľ nás zbavuje všetkých regresných pohľadávok tretích strán pre prípad, že nedodá karty bezpečnostných údajov, dodá ich neskoro alebo ich dodá s chybami. To isté platí pre všetky neskoršie zmeny. Ak sú v jednotlivých prípadoch nutné odchýlky od týchto predpisov, musí si dodávateľ zaobstarať náš písomný súhlas. Tento súhlas neobmedzuje jeho zodpovednosť za vady. V prípade, že má dodávateľ pochybnosti o nami požadovanom spôsobe vykonania, je povinný nám to bezodkladne písomne oznámiť.

5.2 Dodávateľ je povinný rešpektovať zákazy a obmedzenia použitia látok podľa zákonných ustanovení, najmä podľa smernice 76/769/EHS, podľa § 17 nemeckého zákona o chemikáliách a prílohy IV k nemeckému nariadeniu o nebezpečných latkách.

5.3 Dodávateľ sa zaväzuje používať pri dodávkach/službách a aj pri subdodávkach a vedľajších dodávkach tretích strán ekologické produkty a postupy v miere, v akej to umožňujú hospodárske a technické faktory. Dodávateľ ručí za ekologickosť dodaných produktov a za všetky následné škody, ktoré vzniknú z porušenia jeho zákonných povinností pri likvidácii.

5.4 Dodávateľ je povinný zaistiť, aby kvalita produktov, ktoré nám dodáva, neustále zodpovedala aktuálnemu stavu technického poznania. Na možnosti zlepšenia a technických zmien nás dodávateľ upozorní v dostatočnom predstihu pred expedíciou.

5.5 Vstupnú kontrolu tovaru vykonávame len s ohľadom na navonok viditeľné škody, ktoré vznikli pri preprave alebo na navonok viditeľné chyby, druh a množstvo objednaného tovaru. V prípade, že pri vyššie uvedených kontrolách zistíme poškodenie alebo nedostatky či vady, bezodkladne to dodávateľovi oznámime. V ďalších ohľadoch reklamujeme vady, hneď ako sa zistia počas riadneho vykonávania obchodnej činnosti. V prípade, že dodávateľ dodáva priamo našim zákazníkom, začína reklamačná lehota v momente obdržania reklamácie od zákazníka. Nemáme voči dodávateľovi povinnosť vykonávať žiadne kontroly, ani vznášať žiadosti nad rámec vyššie uvedeného. V tejto miere sa dodávateľ vzdáva možnosti vznášať námietky proti neskorej reklamácii.

5.6 Dodávateľ je povinný vykonávať zaistenie kvality vhodnej pre daný druh a objem tovaru a v súlade s aktuálnym stavom technického poznania a na požiadanie je povinný nám to preukázať. V prípade, že to považujeme za nevyhnutné, uzatvorí s nami dodávateľ príslušnú dohodu o zaistení kvality.

6. Záruka, záručná doba, prekážky, nový začiatok, regres

6.1 Nedostatky dodávky/služby počas záručnej doby, ktoré včas písomne reklamujeme a medzi ktoré patrí taktiež neposkytnutie garantovaných údajov a absencia zaručených vlastností, je dodávateľ povinný na vyzvanie bezodkladne a bezplatne odstrániť, a to vrátane všetkých vedľajších nákladov, pričom je na nás, či si zvolíme vylepšenie, výmenu chybných častí alebo novú dodávku.

Obzvlášť platí, že dodávateľ ponesie všetky náklady súvisiace so zistením a odstránením nedostatkov

aj v prípade, že vzniknú u nás. Ide najmä o náklady na skúšanie, výstavbu a novú inštaláciu, náklady na prácu, materiál a prepravu a ostatné náklady na odoslanie chybných častí a prijatie častí bez vád. To platí aj v prípade, že náklady vzrastú tým, že predmet plnenia sa premiestnil z miesta plnenia inde. Vylepšenie sa po druhom neúspešnom pokuse považuje za neúspešné. Vylepšenie alebo nové dodávky musí dodávateľ v prípade potreby zaistiť vo viaczmennej prevádzke alebo s využitím nadčasových hodín, prípadne práce v dňoch pracovného pokoja, ak je to potrebné z naliehavých prevádzkových dôvodov na našej strane a ak je to možné od dodávateľa požadovať. Po neúspešnom uplynutí nami stanovenej lehoty na vylepšenie alebo novú dodávku, ktorá je podľa zákona primeraná, máme taktiež zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a zníženie odmeny. V každom prípade si vyhradzujeme právo uplatniť nároky na náhradu škôd. V prípade, že sa také isté vady vyskytnú u viac než 5 % dodaných častí (sériová vada), máme právo odmietnuť celé dodané množstvo ako chybné a uplatniť v tomto ohľade zákonné nároky zo zodpovednosti za vady.

6.2 V prípade, že dodávateľ svoje záväzky zo zodpovednosti za vady z vlastnej viny nedodrží počas nami stanovenej lehoty, ktorá je zo zákona primeraná, môžeme potrebné opatrenia podniknúť sami, prípadne ich zadať tretej strane na náklady a nebezpečie dodávateľa. V naliehavých prípadoch môžeme po dohode s dodávateľom vykonať vylepšenie sami alebo zadať jeho vykonanie tretej strane. Drobné nedostatky môžeme v súlade so svojou povinnosťou minimalizovať škody odstrániť sami bez predchádzajúcej dohody bez toho, aby sa tým obmedzovali povinnosti dodávateľa zo zodpovednosti za vady. Nevyhnutné náklady mu následne môžeme vyúčtovať. To isté platí v prípade, že hrozia nezvyčajne vysoké škody.

6.3 V prípade, že sa vyslovene nedohodlo inak, trvá záručná doba 36 mesiacov. Začína v momente odovzdania predmetu plnenia nám alebo nami určenej tretej strane alebo na nami určenom mieste prijatia alebo použitia. U prístrojov, strojov a zariadení začína záručná doba v momente prevzatia, ktoré sa uvádza v našom písmenom vyhlásení o prevzatí. Záručná doba pre stavebné diela a stavebné materiály sa riadi zákonnými ustanoveniami. 6.4 Kým sa pojednáva o oprávnenosti našej reklamácie, zastavuje sa priebeh záručnej doby vo vzťahu k súvisiacim nárokom od oznámenia výpadku prevádzky až do uzatvorenia tohto jednania. Pri častiach alebo službách, ktoré boli vylepšené alebo dodané ako náhrada, začína záručná doba znovu plynúť s ukončením jednania alebo s prevzatím, ak bolo dohodnuté. V prípade, že je to relevantné, dodávateľ nás musí písomne požiadať o prevzatie. Lehota však v každom prípade končí pred uplynutím premlčacej doby pre nároky zo zodpovednosti za vady, ktorá bola dohodnutá pre pôvodnú dodávku alebo službu.

6.5 V prípade že voči nám bude vznesený nárok kvôli chybe nášho výrobku, ktorá bola spôsobená tovarom od dodávateľa, použije sa pre naše regresné nároky voči nemu § 478 a 479 nemeckého občianskeho zákonníka.

6.6 Pri zavinenom porušení povinností, ktoré ide nad rámec dodania tovaru s vadami, napr. čo sa týka povinnosti podať vysvetlenie, poskytnúť poradenstvo, vykonať prieskum či inej povinnosti chrániť ostatné, môžeme požadovať taktiež náhradu takto spôsobených následných škôd, ktoré vznikli v dôsledku vád produktu. Následné škody, ktoré vznikli vadou produktu, sú škody, ktoré utrpíme my alebo tretia strana v dôsledku dodania tovaru s vadami alebo iného porušenia povinnosti vo vzťahu k inému predmetu právnej ochrany, než je produkt samotný.

 

6.7 Nároky zo zodpovednosti za vady nevznikajú v prípade, že vada vyplýva z hrubej nedbalosti a porušenia predpisov pre použitie, údržbu alebo montáž, z nevhodného alebo neprimeraného použitia, z chybného či hrubo nedbalostného nakladania, z prirodzeného opotrebovania a z neprípustných zásahov do predmetu dodania, ktorých sme sa dopustili my alebo tretie strany.

7. Zodpovednosť za výrobok

7.1 V prípade, že voči nám bude vznesený nárok v súvislosti s porušením úradne stanovených bezpečnostných predpisov alebo s vadami našich výrobkov na základe miestnych alebo zahraničných predpisov alebo zákonov o zodpovednosti za výrobok, pričom táto vada je spôsobená tovarom od dodávateľa, máme právo od neho požadovať náhradu tejto škody v prípade, že bola spôsobená jeho dodanými výrobkami. Táto škoda zahŕňa taktiež náklady na preventívne stiahnutie výrobkov. Ak je to možné a prijateľné, budeme dodávateľa informovať o obsahu a rozsahu stiahnutia výrobkov, ktoré je nutné vykonať, a poskytneme mu možnosť zaujať stanovisko.

7.2 Zmluvní partneri sa navzájom bezodkladne informujú v prípade, že nastane či hrozí relevantný vznik škody.

7.3 Ďalej je dodávateľ povinný sa v primeranej výške poistiť proti všetkým rizikám zo zodpovednosti za výrobok, vrátane rizika stiahnutia výrobku a na požiadanie nám poistnú zmluvu predloží k nahliadnutiu.

8. Ochranné práva, používateľské práva

8.1 Dodávateľ ručí za to, že všetky dodávky nie sú predmetom ochranných práv tretích strán, a najmä za to, že dodávkou a používaním predmetu dodania nebudú porušené patenty, licencie či iné práva tretích strán.

8.2 Dodávateľ nás i našich zákazníkov na prvé písomné vyzvanie zbaví oprávnených nárokov tretích strán z prípadných porušení ochranných práv a ponesie všetky náklady, ktoré nám vzniknú v tejto súvislosti. Za oprávnené sa považujú nároky, ktoré dodávateľ uzná alebo ktoré budú priznané v právoplatne ukončenom konaní. Oslobodzovacia povinnosť dodávateľa sa vzťahuje na všetky náklady, ktoré nám vzniknú v súvislosti so vznesením nároku tretej strany.

8.3 Sme oprávnení získať od oprávnenej strany na náklady dodávateľa súhlas s používaním dotknutých predmetov dodania a služieb.

8.4 Dodaním diela chráneného autorským právom nám dodávateľ poskytuje jednoduché, neobmedzené právo na používanie vo všetkých oblastiach použitia.

8.5 Premlčacia lehota je 10 rokov od uzatvorenia zmluvy.

9. Poskytnuté aktíva, spracovanie, zmiešanie, nástroje, nákresy

9.1 Všetok materiál a všetky aktíva, ktoré dodávateľovi poskytneme my alebo nami poverené tretie strany, zostávajú v našom vlastníctve. Nesmú sa použiť na iné ako zmluvné účely. Tieto aktíva musia byť počas doby prenechania označené ako naše vlastníctvo, skladované osobitne, udržiavané v dobrom stave a poistené.

9.2 Dodávateľ je povinný nás bezodkladne informovať v prípade, že tretie sa strany chystajú tieto aktíva zabaviť, prípadne ak to hrozí.

9.3 Všetok materiál, ktorý poskytneme, nám musí byť vydaný na prvú výzvu.

9.4 Zmeny poskytnutého materiálu sú prípustné len po našom predchádzajúcom písomnom schválení a len v dovolenom rozsahu.

9.5 V prípade, že je náš tovar s výhradou vlastníctva spracovávaný spolu s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, získavame v momente spracovania spoluvlastníctvo na novo vzniknuté veci v pomere hodnoty nášho tovaru k ďalším spracovávaným predmetom.

9.6 V prípade, že je nami poskytnuté aktívum neoddeliteľne zmiešané s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, získavame v momente zmiešania spoluvlastníctvo na novo vzniknuté veci v pomere hodnoty nášho aktíva k ďalším spracovávaným predmetom. V prípade, že zmiešanie prebehne tak, že vzniknutý predmet sa považuje za predmet patriaci dodávateľovi, je dohodnuté, že na nás pomerne prenesie spoluvlastníctvo. Predmet výlučného vlastníctva alebo spoluvlastníctva pre nás bude dodávateľ uschovávať.

9.7 Nástroje, zariadenia alebo iné výrobné prostriedky, ktoré dodávateľovi prenecháme, ostávajú v našom vlastníctve. Ak dodávateľ nástroje, zariadenia a pod. sám vyrába alebo necháva vyrábať, vyhlasujeme, že súhlasíme s tým, že na nás bezodkladne prenesie vlastnícke právo k nim v prípade, že sme ho v plnej výške zaplatili alebo amortizovali. Predmet výlučného vlastníctva alebo spoluvlastníctva pre nás bude dodávateľ uschovávať.

9.8 Uvedené predmety nesmie dodávateľ zlikvidovať ani sprístupniť tretím stranám bez nášho predchádzajúceho súhlasu. Na svoje náklady ich pre nás starostlivo uskladní. Starostlivosť o uvedené predmety, ich údržba a obnova častí sa riadi našou spoločnou dohodou.

9.9 Vyhradzujeme si všetky práva k nákresom a výrobkom, ktoré sa zhotovili podľa našich údajov, aj k nami vyvinutým postupom. Nákresy a ďalšie podklady, ktoré prenechávame dodávateľovi, ostávajú v našom vlastníctve.

10. Dokazovanie

10.1 Pri dodávkach z preferovaných krajín je dodávateľ povinný ku každej dodávke priložiť dôkaz o preferenčnom pôvode. Raz ročne nám predloží dlhodobé vyhlásenie dodávateľa podľa vykonávacieho nariadenia EÚ k colnému kódexu Únie v znení platnom v momente dodania. Pri dodávkach z nepreferovaných krajín nám predloží vyhlásenie dodávateľa overené priemyselnou a obchodnou komorou, pod ktorú spadá tovar každej dodávky bez štatútu pôvodu. Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné predpisy pre kontrolu vývozu a poskytnúť nám bez vyzvania najneskôr spolu s dodávkou príslušný kód zmluvných výrobkov v textovej forme, najmä podľa práva EÚ a USA.

10.2 Už pri potvrdení objednávky nás dodávateľ informuje v prípade, že dodávka čiastočne alebo celkom podlieha vývozným obmedzeniam podľa nemeckého či iného práva.

11. Zodpovednosť

Nároky dodávateľa na škodu voči nám sa bez ohľadu na právny dôvod vylučujú v prípade, že ide o miernu nedbalosť. Toto vylúčenie ručenia neplatí pre nároky na náhradu škody, ktoré vyplývajú z porušenia podstatných zmluvných povinností z našej strany. Ďalej neplatí pre prípady ublíženia na živote, tele a zdraví. V prípade mierne nedbalostného porušenia podstatných zmluvných povinností a hrubej nedbalosti zo strany jednoduchých pomocníkov je náhrada škody obmedzená na náhradu typickej škody, ktorá sa dala predvídať v momente uzatvorenia zmluvy. V miere, v akej je naša zodpovednosť vylúčená alebo obmedzená, to platí aj pre osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, zástupcov a pomocníkov.

12. Poskytnutie zákazky inému subjektu

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemá dodávateľ právo poskytnúť svoje záväzky zo zmluvy alebo jej podstatnej časti tretím stranám.

13. Vylúčenie postúpenia pohľadávok

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemá dodávateľ právo poskytnúť svoje pohľadávky voči nám tretej strane alebo ju nechať, aby ich vymáhala. V prípade, že existuje dlhodobejšia výhrada vlastníctva, považuje sa súhlas za udelený. V prípade, že dodávateľ postúpi pohľadávku voči nám tretej strane bez nášho súhlasu, je postúpenie napriek tomu účinné. My následne môžeme podľa svojho uváženia s oslobodzujúcim účinkom vykonať plnenie dodávateľovi alebo tretej strane.

14. Čiastočná neplatnosť

V prípade, že sa niektoré časti týchto všeobecných nákupných podmienok stanú neplatnými, nemá to vplyv na platnosť zvyšných ustanovení.

15. Výhrada

Uzatvorenie jednotlivých zmlúv a ich plnenie stranami platí s výhradou, že tomu nebránia žiadne prekážky vyplývajúce z národných alebo medzinárodných právnych predpisov, najmä z predpisov týkajúcich sa kontroly vývozu.

16. Zastavenie platieb, platobná neschopnosť

16.1 V prípade, že dodávateľ zastaví platby, bude pre neho ustanovený dočasný konkurzný správca, zaháji sa konkurzné konanie na jeho aktíva alebo ak voči nemu existujú protestované zmenky či šeky, máme právo na čiastočné alebo úplné vypovedanie zmluvy bez výpovednej lehoty bez toho, aby z toho bolo možné vyvodzovať voči nám nároky.

16.2 V prípade vypovedania zmluvy, bude plnenie vykonané do toho okamihu vyúčtované za ceny dohodnuté v zmluve len to tej miery, do akej ich môžeme použiť na zamýšľané účely. Pri vyúčtovaní sa zohľadnia škody, ktoré nám vznikli.

17. Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi dodávateľa budeme nakladať podľa nemeckého zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

18. Jazyk zmluvy, korešpondencia

Jazykom zmluvy je nemčina. Celú korešpondenciu a všetky iné podklady a dokumenty je nutné vyhotoviť v nemeckom jazyku. To platí aj pre celú ostatnú dokumentáciu, napr. pre záruku za zálohové platby a plnenie. V prípade, že zmluvní partneri okrem toho použijú iný jazyk, má prednosť nemecká verzia.

19. Miesto plnenia

Ak nebolo vyslovene dohodnuté inak, je miestom plnenia pre dodacie povinnosti nami určená adresa zaslania alebo miesto použitia. Pre všetky ostatné záväzky oboch strán je miestom plnenia Bielefeld.

20. Rozhodcovský súd a miesto súdu

20.1 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú, že ich spory bude riešiť rozhodcovský súd, rozhodnú sa tieto spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou alebo ohľadom jej platnosti, s konečnou platnosťou podľa rozhodcovských pravidiel Nemeckej inštitúcie pre rozhodcovské súdnictvo (DIS) z 1. 1. 1992 s vylúčením riadneho súdnictva. Rozhodcovský súd môže záväzne rozhodnúť taktiež o platnosti tejto dohody o rozhodcovskom konaní.

20.2 Miestom súdu je Bielefeld.

21. Doplnkové právo

Doplnkovo platí právo Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. 4. 1980.

Stav: marec 2019


Stiahnuť súbor PDF