Všeobecné pokyny spoločností skupiny TORWEGGE pre dodanie a balenie

Anglická verzia (PDF)
Nemecká verzia (PDF)

 

1. Preambula

Tieto pokyny pre dodanie a balenie platia pre všetkých dodávateľov spoločností skupiny TORWEGGE, ďalej len spoločnosť TORWEGGE, ak sa písomne nedohodli špecifické ustanovenia. Ich cieľom je zaručiť optimálny bezporuchový tok materiálu medzi dodávateľom a spoločnosťou TORWEGGE.

 

Spoločnosť TORWEGGE sa snaží o partnerský, trvalý vzťah k dodávateľom. Od dodávateľa sa očakáva:

 • Kvalita
 • Dodržovanie termínov
 • Dodržovanie množstva
 • Flexibilita

 

2. Dôsledky nedodržania pokynov

Kontrola na príjme tovaru v spoločnosti TORWEGGE sa obmedzuje na overenie identity a množstva. Ďalej spoločnosť TORWEGGE kontroluje, či tovar nie je viditeľne poškodený alebo nemá iné nedostatky. Podrobnejšie kontroly nie sú povinné. Spoločnosť TORWEGGE si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kvality podľa štatistických kritérií, bez toho, aby sa tým obmedzili povinnosti dodávateľa podľa týchto pokynov. Cieľom je obmedziť kontrolu kvality pri dobrej kvalite dodávok (napr. občasným vynechaním prevzatia) alebo ju zo zásady vylúčiť.

Spoločnosť TORWEGGE bezodkladne poinformuje dodávateľa o nedostatkoch, hneď ako budú v závislosti od podmienok zistené počas riadneho vykonávania obchodnej činnosti. V tejto miere sa dodávateľ vzdáva možnosti vznášať námietky proti zanedbanej vstupnej kontrole alebo proti neskorej reklamácii. Pri skrytých nedostatkoch začína lehota na reklamáciu v momente objavenia nedostatku. V prípade, že dodávateľ dodáva priamo zákazníkom spoločnosti TORWEGGE, začína lehota na reklamáciu v momente obdržania reklamácie zákazníka u spoločnosti TORWEGGE. Spoločnosť TORWEGGE nemá ďalšie povinnosti overovať, kontrolovať a oznamovať reklamácie okrem tých, ktoré sú tu popísané.

Dodávateľ musí po prijatí oznámenia o nedostatku, prípadne dôkazu, bezodkladne do dvoch pracovných dní zaujať stanovisko v podobe správy 8D. Stanovisko musí obsahovať:

 • objem dielov alebo materiálov, ktorých sa odchýlka týka,
 • ak je to možné príčinu vady, prijaté, prípadne plánované opatrenia pre predchádzanie vzniku vady, ako aj
 • termín, v ktorom budú tieto opatrenia dokončené, a termín dodania nasledujúcej dodávky bez vád.

 

3. Požiadavky na obal

Dodávateľ musí zaistiť splnenie nasledujúcich požiadaviek na všetky obaly podľa smernice 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov pri každej dodávke. Obaly a zaistenie počas transportu musia spĺňať podmienky § 411 nemeckého obchodného zákonníka (pozemná doprava) a § 484 nemeckého obchodného zákonníka (vodná doprava). Okrem toho musia byť splnené nasledujúce kritériá:

 • optimálny stupeň naplnenia obalu
 • štandardné rozmery zodpovedajúce rozmerom podľa európskych noriem
 • stohovateľnosť
 • tvorenie racionálnych jednotiek nákladu
 • bezproblémové vyloženie transportných vozidiel pomocou pozemných vozíkov
 • jeden druh tovaru v jednom balení, jedno balenie s viacerými druhmi tovaru je neprípustné.
 • optimálne usporiadanie kontajnerov a obalov
 • dodržanie obalových jednotiek dohodnutých so spoločnosťou TORWEGGE
 • Drevené europalety 1 200 x 800 x 150 mm (maximálna výška 970 mm)
 • Gitterbox palety 1240 x 840 x 970 mm, hmotnosť 85 kg

 

Jednorazové obaly

–        jednorazové kartóny

–        jednorazové palety max. 1 200 x 800 x 150 mm (maximálna výška 970 mm), pre optimálne využitie priestoru námorného kontajneru 20': 1 130 x 800 x 733, príp. 1 100 mm

–        jednorazové obaly

 

Materiály na vyplnenie musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

–        lepenka, papier, polyetylénové vrecká, plásty, vložky, hodvábny papier a pod.

-        použitie polystyrénu je neprípustné.

 

Obal sa riadi zásadou neutrálneho balenia bez označenia výrobcu.

Spoločnosť TORWEGGE uprednostňuje viackrát použiteľné prepravné nosiče pred jednorazovými obalmi.

 

4. Recyklácia obalov a zabránenie vzniku odpadu

V odpadovom hospodárstve musia byť zohľadnené ciele stanovené právnymi predpismi o životnom prostredí.

Zabránenie vzniku odpadu z obalov:

 • Odpad z obalov je nevyhnutné znížiť na najnižšiu potrebnú mieru.

Zníženie množstva odpadu z obalov:

 • Voľba viacrazových a jednorazových obalov musí prebiehať podľa ekologických a ekonomických kritérií.

 

5. Hmotnosť

Maximálna hmotnosť jedného kontajneru je 15 kg.

Maximálna hmotnosť jedného gitterboxu je 1 000 kg.

Maximálna hmotnosť jednej palety je 950 kg.

Maximálna hmotnosť zväzku profilov, plechov, trubiek a tyčovej ocele je 2 500 kg.

 

6. Označenie

Každý prepravný nosič musí byť označený pomocou sprievodného listu k tovaru s nasledujúcimi údajmi:

 • č. položky TORWEGGE
 • označenie TORWEGGE
 • č. objednávky a č. pozície TORWEGGE
 • počet kusov

Sprievodný list k tovaru sa upevňuje na prednej strane nákladu.

Pri dodaní niekoľkých balení musia byť jednotlivé balíky očíslované, ich obsah tiež musí vyť uvedený v prepravných dokladoch.

 

7. Prepravné doklady

Všetky prepravné doklady (nákladné listy, doklady o prevzatí, dodacie listy, certifikáty kvality, potvrdenia o kontrole) je potrebné zabezpečiť a chrániť pred poškodením a znečistením.

 

8. Časy príjmu tovaru

Bielefeld

 

Pondelok – štvrtok:

7:00 – 9:30 h

9:45 – 12:30 h

13:00 – 15:30 h

 

Piatok

7:00 – 9:30 h

9:45 – 12:30 h

Glauchau

 

Pondelok – štvrtok:

7:30 – 9:30 h

9:45 – 12:30 h

13:00 – 16:00 h

 

Piatok

7:30 – 9:30 h

9:45 – 13:00 h

 

9. Ustanovenia týkajúce sa výnimiek

V prípade, že sa konkrétne požiadavky na obal líšia od týchto pokynov pre dodanie a balenie, je potrebné príslušné písomné potvrdenie od spoločnosti TORWEGGE. Výnimky z týchto záväzných pokynov pre dodanie a balenie vyžadujú písomný súhlas s výnimkou.

 

Stav marec 2019