Informácie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov stránky

My, spoločnosť TORWEGGE GmbH & Co. KG, Oldermanns Hof 6, 33719, Bielefeld, +49 521 93417-0, info@torwegge.de, ako prevádzkovateľ ďalej uvádzame, ktoré vaše údaje spracovávame. V prípade, že máte otázky k ochrane osobných údajov, je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba na adrese datenschutz@torwegge.de.

Ďalej nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje, t. j. všetky údaje, ktoré vás identifikujú alebo môžu identifikovať ako fyzickú osobu (ďalej len „dotknutú osobu“), napr. meno, adresa, e‑mailová adresa ale aj správanie používateľa, zhromažďujeme počas vašej návštevy na našej stránke a ako ich používame. Dotknuté osoby sú návštevníci našej stránky a používatelia našej internetovej ponuky.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že počas spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, došlo k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov (túto funkciu zastáva zástupca spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií, https://www.ldi.nrw.de/ ), prípadne ktorémukoľvek inému dozornému orgánu na ochranu údajov.

Právny základ

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR o ochrane osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR o ochrane osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy s dotknutou osobou a na vykonanie príslušných predzmluvných opatrení.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR o ochrane osobných údajov potrebných na plnenie zákonnej povinnosti, ktorej prípadne podliehame podľa platného práva EÚ alebo podľa platného práva krajiny, na ktorú sa GDPR úplne alebo čiastočne vzťahuje.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR o ochrane osobných údajov potrebných na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb,
  ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb.
  Oprávnené záujmy zahŕňajú najmä náš prevádzkový záujem poskytovať našu webovú stránku, bezpečnosť informácií, uplatňovanie vlastných právnych nárokov a dodržiavanie ďalších právnych predpisov.

Za týmto účelom v rámci poskytovania služieb využívame služby externých poskytovateľov, ktorí sa zaviazali dodržiavať mlčanlivosť a ochranu osobných údajov. Osobné údaje sa poskytujú úradom len v prípade, že existujú prioritné právne predpisy.

Právo na odvolanie súhlasu

Udelené súhlasy môžete odvolať s budúcou účinnosťou podľa čl. 7 GDPR.

Účely spracovania

Všeobecné informácie: Predstavenie spoločnosti, poskytnutie služieb a/alebo predaj produktov a komunikácia cez internet. Cieľom spracovania osobných údajov na tejto internetovej stránke je poskytnutie informácií o produktoch a službách našej spoločnosti a prípadné vykonanie výberového konania, pričom používatelia majú možnosť cielene komunikovať s kontaktnými osobami v našej spoločnosti.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré ukladáme, môžete kedykoľvek využiť právo na informácie a na vznesenie námietky. Ďalšie informácie nájdete v častiach Práva dotknutej osoby a Právo na odvolanie súhlasu.

Všeobecné informácie

Ak ste nám poskytli osobné údaje, využijeme ich na zodpovedanie vašich dotazov, na účely poradenstva, na plnenie zmlúv, ktoré sme s vami uzavreli, a na technickú správu. Vaše osobné údaje budú poskytnuté alebo inak sprostredkované tretím stranám len v prípade, že to bude potrebné na vykonanie zmluvy, na účely účtovania alebo v prípade, že ste nato vopred poskytli súhlas. Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním údajov s budúcou účinnosťou (pozri časť Právo na odvolanie súhlasu).

Právnym základom pre zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie osobných údajov je v rámci vykonávania zmluvy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Tieto údaje budú vymazané po uplynutí zákonnej povinnosti ich uchovávať. Ak sa na nás nevzťahuje zákonná povinnosť uchovávať osobné údaje, budú tieto údaje vymazané po ukončení daného účelu.

Zhromažďovanie údajov zo servera

Účel spracovania
Pri návšteve našich stránok sa automaticky ukladajú rôzne štatistiky servera, ktoré váš prehliadač poskytuje nášmu poskytovateľovi: Okrem iného sa eviduje IP adresa vášho zariadenia, dátum a čas prístupu, názov a URL otvorených súborov, webová stránka, z ktorej bol vykonaný prístup alebo ktorá vás na našu stránku odkázala (odkazovacie URL), použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho zariadenia a tiež názov vášho poskytovateľa.

Uvedené údaje sa spracovávajú za účelom bezproblémovo nadviazania spojenia a bezpečnosti systému. Tieto údaje nie sú zlučované s údajmi z iných zdrojov. IP adresy sa anonymizujú. Príslušné údaje vygenerované počas spojenia sa automaticky vymazávajú, zvyčajne maximálne raz za sedem dní. V prípade podvodného použitia stránky sa budú údaje z protokolov, ktoré budú potrebné na dokazovanie, uchovávať až do vyriešenia prípadu.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem plynie z toho, že vám chceme zaistiť bezpečnú prevádzku internetovej stránky a chceme rozoznať prípadné útoky.

Kontaktný formulár a dotazy e‑mailom

Účel spracovania
V prípade, že použijete kontaktný formulár, zhromažďujeme a ukladáme meno a e‑mailovú adresu, aby sme mohli váš dotaz spracovať. Zadanie telefónneho čísla, aby sme vám mohli zavolať, je dobrovoľné. V prípade, že pošlete dotaz e‑mailom, bude sa zhromažďovanie a ukladanie vzťahovať k e‑mailovej adrese a údajom obsiahnutým v e‑maili.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, keďže pri použití formulára a pri odosielaní e‑mailu vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Právny základ navyše vyplýva aj z čl. 6 odst. 1 písm. b), keďže ukladanie údajov je potrebné na vykonávanie predzmluvného, resp. neskoršieho zmluvného vzťahu.

Údaje budú vymazané, keď skončí účel ich ukladania, t. j. po zodpovedaní vášho e‑mailu alebo dotazu odoslaného prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne po uzatvorení záležitosti súvisiacej s dotazom.

Máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré na základe súhlasu prebehlo.

Podrobnosti o nároku na vymazanie a informácie nájdete v časti Práva dotknutej osoby.

Žiadosť o prácu online (táto možnosť momentálne nie je k dispozícii)

Súbory cookie

Účel spracovania
Táto stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej stránky ukladajú vo vašom prehliadači (Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari a pod.) alebo ktoré váš prehliadač ukladá vo vašom počítači (presnejšie povedané vo vašom operačnom systéme). Pomocou súboru cookie, ktorý obsahuje istý reťazec znakov, naša stránka pri opätovnom otvorení rozpozná váš prehliadač. Používame vlastné súbory cookie, ktoré sa označujú ako relačné súbory cookie. S ich pomocou skvalitňujeme používanie internetovej stránky a optimalizujeme zobrazenie obsahov určených pre Vás.

Právnym základom pre vlastné súbory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem plynie z toho, že pomocou vyššie uvedených súborov cookie sa len uľahčuje otváranie stránky a nezhromažďujú sa pri tom žiadne údaje zo sledovania vašich aktivít, takže nedochádza k zásahu do vašich osobných práv a základných slobôd.

Vo svojom prehliadači môžete prijímaniu súborov cookie zabrániť. To však okrem iného môže narušiť funkčnosť stránok.

Tieto súbory cookie platia len počas danej relácie a s ukončením návštevy sa z našej stránky vymažú.

Používame súbory cookie týchto externých poskytovateľov:

 • LiveChatInc
 • OpenStreetMap
 • MyFonts

Google Analytics

Účel spracovania
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, čo je služba na webovú analýzu od spoločnosti Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa súbory cookie (pozri všeobecné vysvetlenie tohto výrazu vyššie).

Súbory cookie sa v rámci služby Google Analytics používajú na analýzu vášho používania webovej stránky a na meranie dosahu.

Podľa údajov spoločnosti Google Inc. prichádzajú pri používaní služby Google Analytics do úvahy nasledujúce súbory cookie. Tento prehľad vychádza z informácií od spoločnosti Google (v angličtine).

Názov súboru cookie

Štandardná doba vymazania

Účel použitia

_utma

2 roky po inštalácii/príslušnej aktualizácii

Tento súbor cookie slúži na rozlišovanie používateľov a príslušných návštev stránky. Nainštaluje sa pri aktivácii knižnice JavaScript a zatiaľ neexistuje žiaden súbor cookie _utma. Tento súbor cookie sa aktualizuje pri každom použití údajov službou Google Analytics.

_utmt

10 minút

Je určený na reguláciu rýchlosti zadávania požiadaviek.

_utmb

30 minút po inštalácii/aktualizácii

Tento súbor cookie slúži na určenie nových návštevníkov/otvorení stránok. Nainštaluje sa pri aktivácii knižnice JavaScript a zatiaľ neexistuje žiaden súbor cookie _utmb. Tento súbor cookie sa aktualizuje pri každom použití údajov službou Google Analytics.

_utmz

6 mesiacov po inštalácii/aktualizácii

Tento súbor cookie ukladá údaje o pôvode, resp. kampani, ktorá nám objasňuje, ako a odkiaľ sa ktorý návštevník dostal na našu stránku. Nainštaluje sa pri aktivácii knižnice JavaScript a zatiaľ neexistuje žiaden súbor cookie _utmz. Tento súbor cookie sa aktualizuje pri každom použití údajov službou Google Analytics.

_utmv

2 roky po inštalácii/príslušnej aktualizácii

Tento súbor cookie sa používa na uloženie premenných prispôsobených kvalite návštevníkov. Vytvorí sa v prípade, že vývojár softvéru používa metódu _setCustomVar s niektorou premennou, ktorá je prispôsobená kvalite návštevníkov. Tento súbor cookie sa aktualizuje pri každom použití údajov službou Google Analytics.

Právnym základom pre zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem je zdôvodnený faktom, že pomocou analytických údajov môžeme napríklad zistiť, kde používatelia ukončujú návštevu našich stránok, aby sme ich nasledovne mohli vylepšiť, alebo z ktorých krajín návštevníci pochádzajú, aby sme mohli prispôsobiť voľbu jazyka. Službu Google Analytics sme na tejto webovej stránke rozšírili o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zaručilo anonymizované zhromažďovanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Tento kód znemožňuje priradenie získaných analytických údajov ku konkrétnej osobe.

Prenos údajov do tretích krajín: Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sa obvykle odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vzhľadom na aktivovanú anonymizáciu IP na tejto stránke spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA v plnej verzii a skráti sa až tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať na to, aby pre ňu vyhodnocovala vaše používanie webových stránok, zostavovala správy o aktivitách na webovej stránke a poskytovala ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google nespája IP adresu poskytnutú vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics s inými údajmi.

Spoločnosť Google LLC. je certifikovaná v rámci dohody o štíte na ochranu osobných údajov US Privacy Shield , aby sa zaistila úroveň ochrany osobných údajov požadovaná v GDPR. So spoločnosťou Google LLC sme uzavreli dohodu o spracovávaní osobných údajov, podľa ktorej nám spoločnosť Google Inc. poskytuje postupy dodržiavania vhodných a primeraných technických a organizačných opatrení na ochranu vašich osobných údajov.

Námietky a vymazanie:
Príslušným nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie; upozorňujeme však, že ak tak učiníte, môže sa stať, že nebudete môcť v plnej miere používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Spoločnosti Google môžete navyše zabrániť v zhromažďovaní údajov o používaní webovej stránky (vrátane IP adresy), ktoré vytvorili súbory cookie, a v ich spracovávaní tým, že si stiahnete a nainštalujete do prehliadača rozšírenie , ktoré nájdete po kliknutí na odkaz nižšie.

Uvedené rozšírenie nemusí byť k dispozícii v prípade, že našu stránku otvoríte v prehliadači mobilného zariadenia. V takom prípade, a aj všeobecne, môžete používaniu osobných údajov a ich poskytovaniu spoločnosti Google zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz.

Upozorňujeme, že ide o takzvaný opt-out súbor cookie, ktorý platí len pre stránku www.torwegge.de a pre daný prehliadač. Ak v histórii prehliadača vymažete súbory cookie, musíte pri opätovnom otvorení našej stránky znova zamietnuť používanie osobných údajov kliknutím na zobrazený odkaz. To isté platí v prípade, že stránku otvoríte v inom prehliadači.

Údaje zhromaždené službou Google Analytics sa vymazávajú po 14 mesiacoch.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe Google Analytics nájdete na tomto odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré ukladáme, môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek využiť právo na informácie a na vznesenie námietok.

Webové fonty: MyFonts.com

Účel spracovania
Táto webová stránka používa službu myfonts.com spoločnosti Monotype GmbH Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (ďalej len „fonts.com“). Použité druhy písma sa inštalujú lokálne a spoločnosti fonts.com sa poskytujú len informácie o počte otvorení stránky. Je možné, že serveru spoločnosti fonts.com bude poskytnutá aj vaša IP adresa a že sa uloží v bežnom serverovom zázname. Za ďalšie spracovávanie týchto informácií zodpovedá spoločnosť fonts.com. Príslušné podmienky a možnosti nastavenia nájdete v dokumente fonts.com o ochrane osobných údajov (www.monotype.com/legal/privacy-policy).

Právnym základom pre používanie webových fontov je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z potreby prezentovať vám fonty v jednotnej podobe.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré ukladáme, môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek využiť právo na informácie a na vznesenie námietok.

LiveChatInc

Ak sa s nami chcete skontaktovať, môžete použiť nástroj na komunikáciu v reálnom čase LifeChatInc, ktorý vám je k dispozícii.  Na účely zodpovedania vášho dotazu sa zhromažďujú, ukladajú a spracovávajú osobné údaje. Ide o údaje, ktoré nám pri nadväzovaní kontaktu sami dobrovoľne poskytujete, napr. vaše meno, e‑mailová adresa a správa. Náš poskytovateľ, ktorým je LiveChat, Inc., Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, tieto údaje ukladá na serveroch v Európskej únii. Všetky údaje a komunikácia prostredníctvom nástroja LiveChat Inc sú chránené 256-bitovým šifrovaním SSL.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s nástrojom LiveChatInc: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, keďže pri použití formulára a pri odosielaní e‑mailu vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Právny základ navyše vyplýva aj z čl. 6 odst. 1 písm. b), keďže ukladanie údajov je potrebné na vykonávanie predzmluvného, resp. neskoršieho zmluvného vzťahu.

Údaje budú vymazané, keď skončí účel ich ukladania, t. j. po zodpovedaní vášho e‑mailu alebo dotazu odoslaného prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne po uzatvorení záležitosti súvisiacej s dotazom.

Máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré na základe súhlasu prebehlo.

Podrobnosti o nároku na vymazanie a informácie nájdete v časti Práva dotknutej osoby.

Použitie služby Matomo/Piwik

Účel spracovania
Na tejto webovej stránke sa používa webová analytická služba Matomo (Piwik). V súvislosti s ňou sa môžu ukladať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača. Súbory cookie okrem iného umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača. Takto získané údaje (vrátane vašej pseudonymizovanej IP adresy) sa spracovávajú na našich serveroch.

Informácie, ktoré súbor cookie vygeneruje v pseudonymnom používateľskom profile, sa nepoužívajú na identifikáciu používateľa tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov z vašej návštevy, môžete tomu kedykoľvek zabrániť jedným kliknutím. V tomto prípade sa vo vašom prehliadači uloží tzv. opt-out súbor cookie, na základe ktorého služba Matomo nebude zhromažďovať žiadne relačné údaje. Upozorňujeme, že ak z prehliadača úplne vymažete súbory cookie, budete tento súbor musieť prípadne znovu aktivovať.

Tu sa môžete rozhodnúť, či vo vašom prehliadači môže byť uložený jednoznačný súbor cookie webovej analýzy, aby prevádzkovateľ webovej stránky mohol vykonávať zhromažďovanie a analýzu rôznych štatistických údajov. V prípade, že tomu chcete zabrániť, vymažte zaškrtnutie, aby sa vo vašom prehliadači mohol uložiť opt-out súbor cookie od spoločnosti Matomo. 

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  Náš oprávnený záujem vyplýva z potreby vykonávať na základe štatistickej analýzy používateľského správania úpravy v súvislosti s optimalizáciou a na marketingové účely.

OpenStreetMap

Účel spracovania
Na znázornenie geografických údajov používame projekt OpenStreetMap. Projekt OpenStreetMap je projekt v režime open source pre tri využiteľné typy geografických údajov. Aby sa správne zobrazili mapy, poskytujú sa spoločnosti OpenStreetMap informácie o využívaní tejto internetovej stránky vrátane vašej IP adresy. Projekt OpenStreetMap neukladá údaje používateľov. Údaje sa ukladajú len na našich serveroch. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Účel spracovania

Za účelom komunikácie so zákazníkmi a propagácie nových produktov a služieb, a aj kvôli sprostredkovanie všeobecných informácií o našej spoločnosti a jej zamestnancoch, máme na Facebooku tzv. fanúšikovskú stránku. Zákazníci a záujemcovia môžu kliknúť na tlačidlo Páči sa mi to, aby sa im pravidelne objavovali informácie o našej spoločnosti. Upozorňujeme, že túto fanúšikovskú stránku na Facebooku a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. Platí to najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, lajkovanie).

Na prevádzku fanúšikovskej stránky na Facebooku používame technickú platformu a služby spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri návšteve fanúšikovskej stránky zhromažďuje Facebook o. i. vašu IP adresu a ďalšie informácie, ktoré sú na vašom počítači uložené v podobe súborov cookie. Zásady spoločnosti Facebook pre používanie súborov cookie nájdete tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Tieto informácie sa používajú, aby sme ako poskytovateľ fanúšikovskej stránky na Facebooku získali štatistické informácie o jej používaní.

Ďalšie informácie uvádza Facebook na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

Vaše osobné údaje, ktoré sa v tejto súvislosti zhromažďujú, spoločnosť Facebook Ltd. spracováva a prípadne môžu byť prenesené do krajín mimo Európsku úniu. To, ktoré informácie spoločnosť Facebook získava a ako sa používajú, je všeobecne popísané v jej zásadách používania údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Nájdete tam aj informácie o možnosti kontaktovať spoločnosť Facebook a nastaviť si preferencie zobrazenia reklamy.

Spoločnosť Facebook neposkytuje jasné vyjadrenie o tom, akým spôsobom spracováva údaje získané pri návšteve stránok pre vlastné účely, do akej miery sú aktivity na fanúšikovskej stránke priraďované k jednotlivým používateľom, ako dlho sú tieto údaje ukladané a či sú údaje získané pri návšteve fanúšikovských stránok poskytované tretím stranám. Odpovede na tieto otázky nám nie sú známe.

V prípade, že využijete interaktívne funkcie stránky (Páči sa mi to, komentáre, zdieľanie, správy a pod.), objaví sa prihlasovacia maska Facebooku. Keď sa prihlásite, Facebook vás opäť rozpozná ako konkrétneho používateľa.

To, ako môžete spravovať či mazať informácie o sebe, nájdete v zásadách spoločnosti Facebook o používaní údajov https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ako prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky na Facebooku nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje. Facebook nám na svojich prehľadových stránkach poskytuje len agregované údaje, vďaka ktorým si môžeme urobiť predstavu o tom, ako ľudia našu stránku používajú. Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Máme možnosť nechať zobrazovať reklamy (Facebook Ads) len určitým skupinám osôb alebo záujmovým skupinám. Nadviazanie kontaktu s jednotlivými používateľmi nie je možné.

V prípade, že chcete využiť práva, ktoré vám prináležia ako dotknutej osobe, obráťte sa na našu zodpovednú osobu na adrese datenschutz@torwegge.de. Na základe dohody so spoločnosťou Facebook o spoločnom spracovaní osobných údajov jej vašu žiadosť o informácie bezodkladne poskytneme, keďže len spoločnosť Facebook má ako poskytovateľ platformy prístup k osobným údajom používateľov a môže o nich poskytovať informácie a reagovať na ďalšie práva, ktoré dotknutým osobám vyplývajú z GDPR. Podrobnosti nájdete v časti Dodatok prevádzkovateľa k štatistikám stránky na odkaze https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.   Náš oprávnený záujem vyplýva z potreby ponúkať včasné, priame a podporné informácie, služby a možnosti interakcie s používateľmi/návštevníkmi a takto priebežne optimalizovať naše služby.

Ďalšie informácie o Facebooku a ďalších sociálnych sieťach i o tom, ako môžete v nastaveniach súkromia chrániť svoj osobné údaje, nájdete napríklad na stránke www.youngdata.de.

Zabezpečenie údajov/šifrovanie

Táto stránka používa protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Spojenie medzi vaším prehliadačom a naším serverom je šifrované.

Práva dotknutých osôb

Podľa čl. 15 GDPR máte právo získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú, vrátane prípadných príjemcov a plánovanej doby uloženia. V prípade, že sa budú spracovávať nesprávne osobné údaje, máte podľa čl. 16 GDPR právo na ich opravu. Ak pre to existujú zákonné predpoklady, môžete požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov alebo vzniesť námietku voči ich spracovaniu (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

V prípade, že si želáte vymazať osobné údaje, avšak my zatiaľ máme zákonnú povinnosť ich uchovávať, bude prístup k vašim údajom obmedzený (zablokovaný). To isté platí pre námietku. Právo na prenositeľnosť údajov môžete uplatniť v prípade, že je to v našich technických možnostiach a technických možnostiach príjemcu.

Kontaktnou osobou ohľadne práv, ktoré vám prináležia ako dotknutej osobe, je naša zodpovedná osoba. Je vám k dispozícii na adrese datenschutz(at)torwegge.de .

Platnosť a zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. K tomu obvykle dochádza pri rozšírení alebo úprave používaných služieb. Aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete pozrieť na našej stránke. Toto vyhlásenie je platné k 12. februáru 2019

Ďalšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi nájdete v časti venovanej povinným informáciám o ochrane osobných údajov