Povinné informácie o ochrane osobných údajov

My, spoločnosť TORWEGGE GmbH & Co. KG, Oldermanns Hof 6, 33719, Bielefeld, +49 521 93417-0, info@torwegge.de, ako prevádzkovateľ ďalej vysvetľujeme, ktoré vaše údaje spracovávame. V prípade, že máte otázky k ochrane osobných údajov, je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba na adrese datenschutz@torwegge.de.

Sprístupnením týchto povinných informácií o ochrane osobných údajov sme ako prevádzkovateľ dodržali informačnú povinnosť podľa čl. 12 až 14 GDPR.

Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov

Ďalej nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje, t. j. všetky údaje, ktoré vás identifikujú alebo môžu identifikovať ako fyzickú osobu (ďalej len „dotknutú osobu“), napr. meno, adresa, e‑mailová adresa ale aj správanie používateľa, zhromažďujeme počas vašej návštevy na našej stránke a ako ich používame.

 • Základné údaje zákazníkov na vykonanie zmluvy/poskytnutie služby, meno, adresa, e‑mailová adresa, údaje súvisiace s platbou, korešpondencia (napr. výmena listov a e‑mailov s vami), reklamné a odbytové údaje (napr. na posielanie informácií o nových, potenciálne zaujímavých ponukách poštou alebo e‑mailom, ak ste na to vyjadrili súhlas)
 • Údaje získané počas nadväzovania kontaktu, napr. meno, telefónne číslo a e‑mailová adresa
 • Údaje dodávateľov, napr. meno, telefónne číslo a e‑mailová adresa
 • Údaje o zamestnancoch, napr. meno, adresa, bankový účet, náboženská príslušnosť,
  rodné číslo, číslo sociálneho zabezpečenia, údaje protokolu, ktoré vznikajú pri používaní IT systému, a ďalšie a zvláštne kategórie osobných údajov
 • Údaje uchádzačov o pracovné pozície, napr. meno, adresa, e‑mailová adresa, rodinný stav, náboženská príslušnosť
 • Údaje získané z bezpečnostných kamier

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov, máte právo na sťažnosť u príslušného dozorného orgánu pre ochranu údajov (túto funkciu zastáva zástupca spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko na ochranu osobných údajov a slobodu informácií, https://www.ldi.nrw.de/ prípadne u ktoréhokoľvek iného dozorného orgánu pre ochranu údajov.

Účely spracovania

Údaje zákazníkov/záujemcov

Účel spracovania
Spracovávame údaje, ktoré získavame pri realizácii obchodného vzťahu s vami. Tieto údaje získavame priamo od vás, a to pri naviazaní kontaktu, prejavení záujmu, zadaní alebo spracovaní objednávky (pozri časť Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov).

Právny základ: Zhromažďovanie a spracovávanie údajov je potrebné na vykonávanie zmluvy a zakladá sa na čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Používanie pre priamu reklamu vyplýva z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je v našom oprávnenom záujme upozorňovať vás priamou reklamou na špeciálne ponuky. K poskytovaniu údajov tretím stranám nedochádza, ak sa to nevyžaduje zákonom, napr. pri poskytovaní údajov finančnému úradu podľa daňovej legislatívy. Údaje vymazávame, keď prestanú byť potrebné na účely ich spracovania, prípadne po uplynutí zákonnej lehoty ukladania. Napr. pri podkladoch pre účtovníctvo, ktoré sú relevantné z hľadiska daňového alebo obchodného práva, je to: 10 rokov; pre obchodnú korešpondenciu: 6 rokov; pre záznamy o dodávateľoch, druhu a množstve tovaru, jeho získaní a poskytnutí: 3 roky.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu svojich údajov za účelom priamej reklamy. Ďalej máte právo vyžiadať si od nás informácie o údajoch, ktoré o vás ukladáme. V prípade chybných údajov máte právo požadovať ich opravu a v prípade neprípustného ukladania údajov ich vymazanie. Ďalej máte právo sťažovať si u dozorného orgánu (pozri časť Právo podať sťažnosť).

Doba uchovávania osobných údajov
Hneď ako poskytneme plnenie dohodnuté v zmluve, budeme vaše osobné údaje ukladať takto: – v rámci zákonnej záruky 10 rokov – za účelom splnenia záručných podmienok 2 roky – za účelom vykonania následných zákaziek (v momente uzatvorenia zmluvy alebo predpokladaných do budúcnosti) 6 rokov a – podľa požiadaviek daňových zákonov 10 rokov.

Vymazanie osobných údajov
Vaše osobné údaje vymažeme po uplynutí vyššie uvedených lehôt.

Dodávatelia

Účel spracovania
Spracovávame údaje, ktoré získavame pri realizácii obchodného vzťahu s vami. Tieto údaje získavame priamo od vás pri zadaní alebo spracovaní objednávky (pozri časť Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov).

Právny základ: Zhromažďovanie a spracovávanie údajov je potrebné na vykonávanie zmluvy a zakladá sa na čl. 6 odst. 1 b) GDPR. K poskytovaniu údajov tretím stranám nedochádza, ak sa to nevyžaduje zákonom, napr. pri poskytovaní údajov finančnému úradu podľa daňovej legislatívy. Údaje vymazávame, keď prestanú byť potrebné na účely ich spracovania, prípadne po uplynutí zákonnej lehoty ukladania. Napr. pri podkladoch pre účtovníctvo, ktoré sú relevantné z hľadiska daňového alebo obchodného práva, je to: 10 rokov; pre obchodnú korešpondenciu: 6 rokov; pre záznamy o dodávateľoch, druhu a množstve tovaru, jeho získaní a poskytnutí: 3 roky.

Máte právo vyžiadať si od nás informácie o údajoch, ktoré o vás ukladáme. V prípade chybných údajov máte právo požadovať ich opravu a v prípade neprípustného ukladania údajov ich vymazanie. Ďalej máte právo sťažovať si u dozorného orgánu (pozri časť Právo podať sťažnosť).

Osobné údaje zamestnancov

Pozrite si špeciálny dokument, ktorý je predložený zamestnancom.

Informačný bulletin (táto možnosť momentálne nie je k dispozícii)

Účel spracovania
V prípade, že chcete odberať informačný bulletin ponúkaný na stránke, potrebujeme vašu e‑mailovú adresu. Prihlásenie na odber informačného bulletinu prebieha v režime double opt-in. To znamená, že po prihlásení dostanete e‑mail s odkazom, na ktorý kliknete, aby ste prihlásenie potvrdili. Týmto sa vylúči možnosť, aby sa na odber prostredníctvom vašej e‑mailovej adresy prihlásil niekto iný. Prihlásenie na odber informačného bulletinu sa protokoluje (ukladá sa čas prihlásenia a potvrdenia a IP adresa). Protokolovanie má za účel preukázanie prihlasovacieho procesu podľa zákonných požiadaviek.

Udelený súhlas s uložením e‑mailovej adresy (a voliteľne mena priezviska, aby bolo možné nastaviť osobné oslovenie) a ich použitím na zasielanie informačného bulletinu s následným meraním úspešnosti môžete kedykoľvek odvolať. Odkaz na zrušenie odberu sa nachádza v spodnej časti každého informačného bulletinu. Aby sme mohli preukázať súhlas, ktorý bol najprv poskytnutý na zasielanie informačného bulletinu na e‑mailovú adresu, ktorá bola neskôr odstránená zo zoznamu odosielania, môžeme ho pred vymazaním ukladať až 2 roky.

Právny základ Zasielanie informačného bulletinu a súvisiace meranie úspešnosti: Tieto aktivity vykonávame na základe súhlasu príjemcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, čl. 7 GDPR spolu s § 7 odst. 2 č. 3 nemeckého zákona o nekalej konkurencii, resp. na základe zákonného súhlasu podľa § 7 odst. 3 tohto zákona. Relevantný je taktiež čl. 6 odst. 1 písm. f): Náš oprávnený záujem na meranie úspešnosti vyplýva z potreby poznať návyky našich používateľov pri čítaní, keďže na základe spôsobu a času otvárania informačného bulletinu a na základe kliknutých odkazov, môžeme pripravovať a rozosielať užitočný obsah.                              

Právnym základom protokolovania je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z potreby implementovať pre informačné bulletiny bezpečný, používateľsky prívetivý systém, ktorý umožňuje odosielanie a chráni osobné údaje tých, ktorí sa na jeho odber prihlásili. Ďalej nám umožňuje preukázanie súhlasu.

Máte právo vyžiadať si od nás informácie o údajoch, ktoré o vás ukladáme. V prípade chybných údajov máte právo požadovať ich opravu a v prípade neprípustného ukladania údajov ich vymazanie. Ďalej máte právo sťažovať si u dozorného orgánu (pozri časť Právo podať sťažnosť).

Uchádzači o prácu

Účel spracovania
Záujem o prácu v našej spoločnosti je možné prejaviť online (táto možnosť momentálne nie je k dispozícii), e‑mailom alebo poštou. V prípade, že zareagujete na inzerovanú pracovnú pozíciu, budeme po dobu výberového konania ukladať vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e‑mailová adresa, prílohy (sprievodný list, životopis, vysvedčenia a diplomy, fotografie).

Uchádzanie sa o prácu online (táto možnosť momentálne nie je k dispozícii)

Prístup k vašim údajom budú mať výlučne oprávnení pracovníci personálneho oddelenia alebo vedenie spoločnosti, a to za účelom spracovania v rámci výberového konania. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám.

V prípade, že je pozícia, o ktorú ste sa uchádzali, už obsadená, avšak vzhľadom na váš profil pripadáte do úvahy pre zamestnanie v budúcnosti alebo v niektorej partnerskej alebo dcérskej spoločnosti, požiadame pred ďalším ukladaním alebo poskytnutím podkladov o váš výslovný súhlas, ak ste s takým ukladaním alebo poskytnutím nesúhlasili už v týchto podkladoch.

Ak sa o pracovnú pozíciu uchádzate z vlastnej iniciatívy a zašlete nám podklady na našu všeobecnú kontaktnú e‑mailovú adresu, je možné, že obsah vašej správy uvidia osoby, ktoré k tomu nemajú oprávnenie. Platí interný pokyn, aby podklady uchádzačov o prácu boli okamžite a bez otvárania predoslané na personálne oddelenie a aby boli takéto e‑maily vymazané. Ak tomu chcete zabrániť, žiadame vás, aby ste nás pred prejavom záujmu o prácu kontaktovali telefonicky, aby sme vám mohli poskytnúť kontaktné údaje príslušnej osoby.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, ktorý upravuje spracovanie v súvislosti s predzmluvnými opatreniami.

Ak nepožiadate inak, budú vaše údaje 6 mesiacov po uzatvorení výberového konania vymazané alebo v prípade, že prišli poštou, skartované. Osobné údaje stážistov v Nemecku ukladáme až 18 mesiacov vzhľadom na dlhé lehoty na uchádzanie sa o miesto a dlhé výberové lehoty.

V prípade, že existujú relevantné zákonné požiadavky, máte nasledujúce práva: Právo na informácie o osobných údajoch, ktoré o vás ukladáme, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovávania alebo námietku voči ich spracovaniu a taktiež právo na prenositeľnosť údajov. Ďalej máte samozrejme aj možnosť kedykoľvek požiadať o vymazanie alebo zničenie všetkých podkladov, ktoré ste zaslali ako uchádzač o prácu. V takom prípade nám zašlite e‑mail na adresu personal(at)torwegge.de .

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Kliknutím na odkaz na našej stránke si zobrazíte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov .

Zhromažďovanie údajov zo servera

Kliknutím na odkaz na našej stránke si zobrazíte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov .

Sledovanie bezpečnostnými kamerami (aktuálne nie je k dispozícii)

V prípade, že máte otázky, je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba na adrese datenschutz(at)torwegge.de .

Zamýšľaný rozsah spracovania v krajinách tretieho sveta

Najmä v prípade, že existuje zámer spracovávať osobné údaje v krajine tretieho sveta, je nutné overiť, či pre ňu existuje rozhodnutie Komisie o príslušnej ochrane. Ak takéto rozhodnutie neexistuje, musí prevádzkovateľ internetovej stránky popísať primerané a vhodné záruky (najmä technicko-organizačnej povahy), ktoré platia pre prenos údajov. Musí ponúknuť možnosť získať kópiu vysvetlenia týchto záruk. Ďalšie informácie vyplývajú z čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR. Popísaná možnosť spracovávania v krajine tretieho sveta pripadá do úvahy obzvlášť v prípade, že má zvolený poskytovateľ služieb sídlo v krajine tretieho sveta, zhromažďuje údaje alebo ukladá údaje zhromaždené prostredníctvom internetovej stránky na vlastných serveroch a môže k nim mať prístup, prípadne využíva server tretej strany a môže získať prístup k údajom o používaní.

Kategórie príjemcov

V špeciálnych oblastiach využívame poskytovateľov služieb, ktorí sú zvlášť zaviazaní mlčanlivosťou a k ochrane osobných údajov, avšak nedá sa vylúčiť neoprávnený prístup k osobným údajom.

K týmto kategóriám príjemcov patria:

 • Spracovávatelia (čl. 28 GDPR) najmä v oblasti služieb IT, daní, logistiky a tlače, ktorých služby používame a ktorí pre nás vaše údaje spracovávajú podľa našich pokynov.
 • Verejné orgány a inštitúcie (finančné úrady), ak existuje príslušná zákonná alebo úradná povinnosť.
 • Ďalšie inštitúcie, pre ktoré ste nám poskytli súhlas s prenosom osobných údajov.

Osobné údaje sa poskytujú úradom len v prípade, že existujú prioritné právne predpisy.

Reklama a právo na vznesenie námietok

Meno, priezvisko a adresu ďalej zhromažďujeme na propagačné účely (zasielanie ponúk, informácie o ďalších službách). Námietku voči spracovaniu vašich údajov na účely reklamy môžete vzniesť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zaslaním správy na adresu: datenschutz(at)torwegge.de

Námietka voči zhromažďovaniu osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom vykonania následných objednávok (ktoré existujú v momente uzatvorenia zmluvy alebo možno budú uzatvorené v budúcnosti) po dobu 6 rokov je z hľadiska predpisov na ochranu osobných údajov v súlade s oprávnenými podnikateľskými záujmami. Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním správy na adresu: datenschutz(at)torwegge.de

Povinnosť poskytnúť údaje

Bez vašich správnych údajov spravidla nie je možné uzatvoriť zmluvu.

Práva dotknutých osôb

Podľa čl. 15 GDPR máte právo získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú, vrátane prípadných príjemcov a plánovanej doby uloženia. V prípade, že budú spracované nesprávne osobné údaje, máte podľa čl. 16 GDPR právo na ich opravu. Ak pre to existujú zákonné predpoklady, môžete požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov alebo vzniesť námietku voči ich spracovaniu (čl. 17, 18 a 21 GDPR).

V prípade, že si želáte vymazať osobné údaje, avšak my zatiaľ máme zákonnú povinnosť ich uchovávať, bude prístup k vašim údajom obmedzený (zablokovaný). To isté platí pre námietku. Právo na prenositeľnosť údajov môžete uplatniť v prípade, že je to v našich technických možnostiach a technických možnostiach príjemcu.

Kontaktnou osobou ohľadne práv, ktoré vám prináležia ako dotknutej osobe, je naša zodpovedná osoba. Je vám k dispozícii na adrese datenschutz(at)torwegge.de .

Platnosť a zmena týchto povinných informácii

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah týchto povinných informácií. Zvyčajne tak urobíme pri ďalšom rozvoji alebo úprave legislatívy. Aktuálnu verziu povinných informácií si zobrazíte v odkaze na našej stránke, ktorý sa nachádza v e‑mailoch, ponukách, potvrdeniach objednávok, faktúrach a pod. Toto vyhlásenie je platné k 12. februáru 2019

Ďalšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.